Sunnmøringen

Sunnmøringen er å finne på pc, nettbrett og mobil heile veka, og kjem ut i papirversjon onsdagar og laurdagar. Avisa blei etablert i 1946, og dekker først og fremst Geiranger, Hellesylt/Sunnylven, Liabygda og Stranda. Også i 2014 publiserte Sunnmøringen viktige lokaljournalistiske saker på ulike samfunnsområde. Hovudsakleg gjennom tekst og bilete, men også via nokre få videoinnslag.

Fakta
Samlet opplag 1822
Utgiversted Stranda
Ansvarlig redaktør Bjørn Arild Hatlem (53)
Bygdene i Stranda kommune
Kommer ut Onsdag og laurdag
Daglige lesere totalt
4750
Daglige brukere på nett
1075
Daglige brukere på mobil
434
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1544
 • Redaksjonelle årsverk
 • 3
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 35
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 2
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 50

  Mål og prioriteringar

  Stranda er ein kommune der det stadig skjer interessante ting innanfor politikk, kultur, turisme og næringsliv generelt. Ein redaksjon samansett av to journalistar og ein redaktør/dagleg leiar gjer sitt beste for å spegle det som skjer med artiklar og bilete på nett dagleg og i papiravisa to gonger i veka.
  Skal ein få oversyn og følgje med på hendingar i dei ulike bygdelaga, må ein følgje med i lokalavisa Sunnmøringen.
  Avisa har som mål å både dra fram eldsjeler og positive tiltak, og rette eit kritisk søkjelys på forhold i politikk og samfunnsliv som ikkje er slik det bør vere.
  Sunnmøringen skal vere først og best på det som skjer i Stranda, eller har nær tilknyting til kommunen. Både folkeopplysning og underhaldning er viktige ingrediensar i det vi byr på.
  Legg til i min rapport

  Samfunnsrolla

  Redaksjonen har i mange år hatt direkte videooverføring frå ordskifta i kommunestyremøta, noko som kan vere både informativt og underhaldande. I 2014 starta så vidt med å lage og publisere korte videosnuttar frå ulike hendingar.
   
  Også i 2014 var det naturleg for avisa å skrive mykje om økonomien til Robek-kommunen Stranda. Langtidsgjelda er i norgestoppen, men dyktige etatsleiarar og tett oppfølging frå administrasjonen sentralt gjer at drifta er under langt betre kontroll enn i mange andre kommunar.
   
  Men det er ikkje alt som fungerer så bra som det burde. Vi har blant anna tatt for oss habilitetsproblem, ulovleg lukking av møte og andre moglege brot på lover for kommunal styring og forvaltning.
   
  Nokre av dei store sakene som har vore mykje omtala er Stabburet, Orkla Foods Norge si avdeling på Stranda. Ei av dei første utgåvene av avisa  i 2014 omtala vi at Orkla sentralt hadde gitt klarsignal for å byggje nytt pizzafryseri på Stranda til fleire titals millionar kroner. Sjølv om alle var for dette lokalt, gjekk det i lang tid ein strid om kvadratmeterpris og mogleg oreigning av tomt til pizzafryseriet.
   
  Litt seinare på året, etter månader med spenning, kom endeleg stadfestinga av at Orkla ville flytte lefseproduksjonen frå Lierne bakeri i Trøndelag til Stabburet på Stranda. Konsernet investerer totalt bortimot 200 millionar i anlegget der, noko som får ringverknader i ein kommune på 4.600 innbyggarar.
   
  Av andre positive forhold kan det nemnast møbel- og interiørverksemda Slettvoll som går mot straumen med vekst og overtidsjobbing for å kunne produsere nok.
   

  Beste nettsaker i 2014 (krimsaker unntatt)

  Såg ulv på Hellesylt

  Ynskjer å hjelpe andre

  Jaktar ulv i Strandadalen

  Lied fråtrer som rådmann

  Møbelfirma går mot straumen

  Sjå bilete frå «Bølgen»

  Huset er så spesielt at det ikkje kunne rivast

  Slik blir det nye Strandafjellet:

  Krev innsyn i løna til alle kommunetilsette

  Overvakinga av Åkneset er utsett for hærverk

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Sunnmøringen dreg nytte av kompetansehevande kurs som særleg Polaris Media Nordvest arrangerer. Eitt av dei i 2014 var kurset mobil reporter. Utskiftingar i staben gjer det nødvendig med nye kurs innan ulike tema. Endringar i mannskapet har også vore medverkande til at avisa ikkje har kome så langt som ønskjeleg når det gjeld å bli meir digital både redaksjonelt og marknadsmessig.
   
  Avisa har normalt eit lågt opplag, men Sommarmagasinet og Vintermagasinet har hatt blitt trykt i opp mot 33.000 eksemplar.
   
  Prisar
  I rapportåret mottok Sunnmøringen ingen prisar.
   
  Etikk
  I 2014 har det ikkje vore nokon som har meldt avisa til PFU. Men det er stadig etiske vurderingar som må gjerast. Nokre er lette å ta, andre vanskelegare. Kva kan ei avis for ein liten kommune skrive utan å kome i skade for å identifisere når det gjeld skuldingar om familievald, eller om økonomisk press ved hjelp av torpedo og skitne triks? Og korleis skal ein handtere dei som prøver å leggje eit utilbørleg press på avisa gjennom trugsmål eller smisk?
   
  Sunnmøringen skal vere uavhengig press, anten det er frå politikarar, næringsliv – eller frå organisasjonar og utdanningsinstitusjonar. Derfor avviste vi også kontant ein lærar sitt sterke ønskje om å få fjerna eit intervju med representantar for ei tilrettelagt bedrift. Læraren ville ha sletta omtale av ein «konkurrent» som han meinte hadde «tatt» ideen som klassen hadde til å skaffe pengar til skuletur. Då avisa nekta å bøye seg, gjekk vedkomande i staden på bedrifta og ba dei trekke intervjuet – eller gje skulen fortrinnsrett til produksjonen.
  Legg til i min rapport