Møre-Nytt

Møre-Nytt held til Ørsta, og dekkjer Ørsta og Volda kommunar. Møre-Nytt vart etablert i 1935 med papiravis, og kom med nettavis hausten 2011. Det var ei av dei fyrste betalingsavisene for nett i landet. I mars 2014 avvikla vi ordninga med betalt innhald, og nettavisa vart gratis. 2014 vart prega av mykje produktutvikling, både for papir og digitalt innhald.

Fakta
Samlet opplag 5190
Utgiversted Ørsta
Ansvarlig redaktør Rune Sæbønes (51)
Ørsta og Volda
Kommer ut Tysdag, torsdag og laurdag.
Daglige lesere totalt
11000
Daglige brukere på nett
5000
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3820
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 45
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 100
 • Refuserte innlegg på nett
 • 1
 • Antall gjestekommentarer
 • 50
 • Antall leserinnlegg
 • 350

  Mål og prioriteringar

  For Møre-Nytt er det avgjerande viktig å vidareføre den tette lesarkontakten vi har. Det vil mellom anna seie å vere til stades i lokalmiljøet. Samstundes ynskjer vi å vere gode på fleire plattformar. Difor vart det satsa mykje på produktutvikling gjennom ny formgjeving og malstyring  for papiravisa, og med større endringar for nettavisa. Etter at vi i 2013 fekk på plass mobilløysing og på slutten av året ei god e-avisløysing med Visiolink, var tida i 2014 mogen for å sjå på produktet.

  Papiravisa gjekk igjennom ei stor endring frå 1. februar. Då kom Møre-Nytt i ny formgjeving, samstundes som vi gjekk over til malstyring. Det vil seie at det for redaksjonen vart innført faste artikkellengder. Overgangen gjekk veldig bra, og vi trur også lesarane var nøgde med omlegginga.

  På vårparten avslutta Møre-Nytt ordninga med betalt innhald for nettavisa. Satsinga hadde ikkje gjeve forventa resultat, og www.morenytt.no vart ei gratis nettavis. Det vart i tillegg satsa på meir eksklusive saker for nettet, og etter kvart kom resultata. Då året var omme hadde vi samla hatt ein vekst på 48 prosent for web og mobil samla, og 126 prosent for mobil åleine.

  Det skal nemnast at Møre-Nytt tilsette eigen digital reporter i september, og frå januar 2015 er også ein annonsekonsulent med særleg ansvar for digital annonsering på plass.

  Møre-Nytt har også vorte meir aktiv på sosiale medium. Vi har om lag 4.500 følgjarar på Facebook, og fleire saker vert det linka til både på Twitter og Facebook. I tillegg har vi instragramkonto som lesarane er flinke til å oppdatere med ferske bilete.

   

  Populære nettsaker i året som gjekk:

  – Eg er heilt mållaus over responsen

   Saka om Simone Vartdal, som fortalde ope om hasjmisbruket sitt på Facebook for å åtvare andre, vart den klart mest leste saka til morenytt.no i 2013.

   Søkjer etter ny sokneprest

   Det som i utgangspunktet var ei kort oppfølgingssak, førte til stort engasjement og mange sterke meiningar. Det fall ikkje i god jord at Møre bispedømmeråd kravde at den som vert tilsett som prest i Ørsta ikkje skal leve i homofilt partnarskap, likekjønna ekteskap eller sambuarskap. Saka vart også følgt opp, både av Møre-Nytt og av andre media.

   – Kven berga livet mitt?

   I 1973 var Ola Rønneberg frå Eidsdal i ferd med å fryse i hel i fylla i Ørsta. Då berga to jenter livet hans. I desember gjekk han ut i Møre-Nytt for å finne ut kven dei to jentene var. Mange las saka, men jentene har, etter det Møre-Nytt kjenner til, ikkje meldt seg enno.

   - Svovellukt etter torevêr

   29. oktober vakna Ørsta og resten av Sunnmøre til ei merkeleg svovellukt i lufta. Mange spekulerte i kva årsaka kunne vere, og Liv Hasund meinte svaret låg torevêret natta før. Det avviste meteorologen i Bergen.

   «Kjellen» med eigen julekalender

   Julekalenderen til Ørsta og heile Noreg sin hissigpropp, Kjell «Kjellen» Bigset, fekk ein plass på topp fem-lista til morenytt.no i 2014.

   Andre saker med mange lesarar i 2014:

  En smule omtanke, takk!

  Ellevill båtjakt i Ørstafjorden

  Rapport frå eit konkursbu

  73 meter langt monstervogntog gjennom Sæbø sentrum

  Venninner gjennom 80 år feira hundreårsdag saman

  Legg til i min rapport

  Samfunnsrolla til avisa

  Møre-Nytt følgde nyhenda i lokalsamfunnet også i 2014. I samband med omlegginga av papiravisa, valde vi å fokusere ekstra på landbruk, både med dokumentar og ekstra oppfølging av landbruksrelaterte nyhendesaker. Dette var gjort medvite fordi Ørsta framleis er ein stor landbrukskommune. Difor vart det tett oppfølging både av jordbruksforhandlingane og seinare forslag om å endre konsesjonslovgjevinga inkludert buplikta.

  Møre-Nytt har ein ambisjon å dekkje alle bygdelag. Det er krevjande, for avstandane kan av og til vere ”for lange” når deadline nærmar seg. Men i løpet av året vart alle bygdelag dekt. For Møre-Nytt er det viktigare å dekkje den lokale kulturproduksjonen, enn nødvendigvis dekkje konsertar og framsyningar med kjende artistar frå hovudstadsmiljøet.

  Og når området endeleg fekk ein sommar med sol og varme, var det hyggjeleg å lage gladsaker om folk som heller valde heimlege strender enn å reise utanlands.

  Både Ørsta og Volda kommunar har hatt store utfordringar med kommuneøkonomien. Møre-Nytt har følgt tett prosessane for å betre økonomien, og kva konsekvensar dette får for innbyggjarane, m.a. med innføring av eigedomsskatt. Saker Møre-Nytt har hatt om

  Statlege institusjonar som tingrett, sjukehus og høgskule er under press, og Møre-Nytt har også lagt vekt på å rapportere frå desse. 2014 var året då valet av viktige vegtrasear vart lagde. Møre-Nytt var tett på, både på nett og papir, på vala av kryssing over Storfjorden og over Nordfjorden.

  Saker om rådhuset som har brannstasjon, men ikkje brannvarslingsanlegg, om utlysing av ny prest i Ørsta sokn som verken kunne vere sambuande eller homofil, om Simone Vartdal som greidde å slutte med narkotikabruk – og i tillegg fleire saker som vart siterte av Sunnmørsposten og NRK Møre og Romsdal.

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Møre-Nytt har ein redaksjon samansett av redaktør og fire journalistar. I løpet av året har to journalistar delteke på Hauststormen, i tillegg til at det var intern kursing i samband med omlegginga av papiravisa.

  Mykje av den journalistfaglege utviklinga handlar om å transformasjonen frå papir til nett.  Det har vore lagt vekt på å hente inn kunnskap på kva som er god nettpublisering, både når det gjeld innhald, omfang og tidspunkt.

  Etikk

  Møre-Nytt legg Ver Varsam-plakaten til grunn for det etiske arbeidet i avisa. Avisa vart ikkje innklaga for Pressens faglege utval (PFU) dette året.

   

  Rune Sæbønes

  ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport