Dølen

Dølen skal vera limet i lokalsamfunnet. Vi er og skal vera ein samlingspunkt for folket i Midt-Gudbrandsdalen og for midtdøler utafor våre tre kommunar, anten dei les oss på papir, på nett, eller følgjer oss på sosiale medium. Vi er tettare på og grundigare enn konkurrentane våre. Vårt motto er at Dølen kjenner Midt-Gudbrandsdalen best. Vi i Dølen trur at vi kan spele ei rolle i lokalsamfunnet vår - vi har ei rolle som lim, lupe og identitetsbyggar. Saman med lesarane våre kan vi skape eit meir levande lokalsamfunn.

 

Fakta
Samlet opplag 3839
Utgiversted Vinstra
Ansvarlig redaktør Bjørn Kjellson Sletten (34)
Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
10000
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1584
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 4
 • Antall leserinnlegg
 • 128

  Mål og prioriteringer

    Dølens mål er å vera og å halde vår posisjon som lokalsamfunnets viktigaste talerør. Det gjer vi mellom anna ved å vera tettare på og grundigare enn våre konkurrentar. Vårt motto er at Dølen kjenner Midt-Gudbrandsdalen best. Eit av våre uttalte mål er å gi mannen i gata større plass og ein arena for å bringe sine meiningar til torgs. Det er derfor eit mål for oss å trykke færre bilete av rådmenn og ordførarar, og fleire av Ola og Kari Døl. Slik trur vi også at vi er med på å senke terskelen for å kome med sine meiningar – det att skapar eit meir levande lokalsamfunn.
    Vi skal vera fyrst og best på nett med dei viktigaste nyhenda frå våre tre kommunar. I papiravisa skal vi i tillegg til å bringe ferske nyhende til midtdølane gå i djubda og produsere gode featureartiklar og magasinsaker.
   I tillegg til å produsere ei avis på minimum 32 sider i veka med godt lokalstoff, produserer vi også to gonger i året eit eiget magasin for hyttefolket i vårt redaksjonelle dekningsområde, Hyttemagasin Gudbrandsdal. Eit gratismagasin på 64 sider i eit opplag på 14 000.

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Dølen har gjennom heile fjoråret vore ei av Landslaget for lokalavisar (LLA) sine pilotavisar i prosjektet ”Levande lokalsamfunn”, eit prosjekt som tek sikte på å auke innslag av såkalla «public journalism», deltakande journalistikk, i norske aviser. Dølen ser på denne måten å jobbe på som svært viktig i eit samfunnsperspektiv. Det å engasjere lesarane i større grad enn tidlegare, vil både vera ei styrke for avisa på sikt, men også for lokalsamfunnet. Avisa tek eit større ansvar for å vera ein aktiv og positiv bidragsytar i nærmiljøet. Likevel er det slik at deltakande journalistikk er langt meir tidkrevjande enn «vanleg» journalistikk, og vi har ikkje fått gjort like mykje som vi skulle ønske. Av dei konkrete tiltaka som har kome ut av prosjektet for vår del så langt, er spalta «Midt i verda», der vi tek opp ulike tema som lesarane er opptatte av. Vi har også innført Dølen «On tour», der vi ein gong i månaden fløtt redaksjonsmøtet ut på ein kafé, i ei kantane eller liknande, og let folk ta del i redaksjonsmøta våre.

  Infrastruktur, veg og tettstadutvikling er saker Dølen har følgt tett over fleire år. Mange av desse fekk sine «konklusjonar» i året som gjekk. Den berykta Skåbuvegen vart rusta opp for mangfaldige millionar kroner etter fleire års påtrykk frå lokalbefolkning og Dølen, godt hjelpt av dei siste års storflaumar. Likeeins har Dølen følgt E6-utbygginga tett, og fleire vedtak knytt til vegen, har vore tatt opp i etterkant av oppslag i avisa vår. Av andre saker der Dølen har markert seg, er det verdt å nemne skyteepisoden i november, der ein politimann vart skote på Vinstra. Der var Dølen referansepunkt for store deler av norsk rikspresse dei fyrste timane av dramaet.   

   

  Årets ti mest leste saker – årets viktigste saker

  Hund skutt med hagle

  Væpna politiaksjon på Vinstra

  Uthengt som pedofil på Facebook

  Shortskledd jogger vakte mistanke

  Lågen går over sine bredder

  Nå er det slutt på Fryatun

  TV-produksjon til Ringebu?

  Bilbonanza på såpeføre

  Ingvild kåret til norsk helt

  Støper golvet på Gardermoen: http://dolen.no/item/444-stoper-golvet-pa-gardermoen.html

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Det å vera del av prosjektet «Levande lokalsamfunn» har til dels lyfta diskusjonane internt i redaksjonen. Vi har byrja å tenkje på andre måtar i forhold til det å dekkje ei sak. I tillegg er det dagleg evaluering og samtalar om arbeidet i redaksjonen. Når det gjeld fagleg utvikling elles, har Dølen gjennom godt samarbeid med konsernet fått auka kompetansen særleg digitalt og på sosiale medium. To av avisas medarbeidarar har deltatt på marknadsseminar i regi av LLA. Samarbeid og kunnskapsutveksling med dei andre fådagarsavisene i PMNV avdeling Gudbrandsdalen (Vigga og Fjuken) har også vore godt det siste året. Konkurransesituasjon vår er som tidlegare når det gjeld papiravisa, regionavisa GD har eige lokalkontor i vår region. Sidan satsinga på nett har auka kraftig, har vi også fått «nye» konkurrentar, sidan vi nå opererer på fleire plattformer.

  Etikk

  Det har ikkje vore saker med PFU i 2014.

   

  Bjørn Kjellsson Sletten

  konstituert redaktør og dagleg leiar

   

  Legg til i min rapport